Privacyverklaring ZieZo

Algemeen

Wij ververwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

ZieZo.

Soorten persoonsgegevens

Afhankelijk van de Diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 1. Naam, voornamen, voorletters, Burgerservicenummer (BSN), geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens. 
 2. Van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige cliënten; naam, telefoonnummer en e-mailadres.
 3. Van de gezins- of familieleden van de cliënt alsmede anderen die over het welzijn en de gezondheid van de cliënt worden ingelicht; naam, telefoonnummer en e-mailadres.
 4. Gegevens betreffende de gezondheidstoestand van de cliënt;
 5. Andere bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor  een goede behandeling of verzorging van de cliënt;
 6. Gegevens betreffende de gevolgde en te volgen behandeling van de cliënt alsmede de verstrekte medicamenten of voorzieningen;
 7. Gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
 8. Gegevens betreffende de verzekering van de cliënt (indien van toepassing).
 9. Andere gegevens noodzakelijk met het oog op de uitoefening van ons beroep.

Doeleinden van verwerking

Wij kunnen bovenstaande gegevens verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt, tenzij wij hiervoor uw toestemming ontvangen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

Verwerkingsgrondslag

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van één van de onderstaande grondslagen:

 • Het aangaan en uitvoeren van een zorgovereenkomst;
 • Het vrijwaren van een vitaal belang van de cliënt, zoals in noodgevallen;
 • Het behartigen van een gerechtvaardigd belang van ZieZo of van een derde (bijvoorbeeld de bedrijfscontinuïteit);
 • Noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
 • Toestemming van de cliënt.

Verstrekking aan derden

Wij geven de verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de zorgverlening en aanverwante diensten. Zo heeft ZieZo als organisatie de verplichting om gegevens over benodigde en geleverde zorg te delen met de zorgverzekeraars en gemeenten. Deze uitwisseling van gegevens vindt plaats via beveiligde verbindingen.

In bijzondere situaties kan ZieZo ook aan andere instanties verplicht worden om gegevens over u te verstrekken; denk aan de kantonrechter in verband met de verantwoording over beheerde gelden of in geval van een justitieel onderzoek. 

Voor haar bedrijfsvoering maakt ZieZo gebruik van verscheidene computer- en softwareprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden die en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. We sluiten dan een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als ZieZo zelf.

Voor het intern gebruik van persoonsgegevens geldt dat enkel medewerkers die op basis van hun functie bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken, hiertoe zijn geautoriseerd. Enkel zij hebben toegang tot de verschillende systemen die door ZieZo worden gebruikt.

Wij delen gegevens dus alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij  aan anderen gegevens verstrekken doen wij dit alleen nadat we toestemming hebben verkregen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Beveiligen en bewaren

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Ondanks deze vergaande inspanningen kunnen wij geen absolute garantie geven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Als er een incident met uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden met waarschijnlijk een hoog risico voor u, zullen wij u daarover zo spoedig mogelijk informeren. Als u zelf de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ZieZo.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde zorg en/of andere dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Zo is ZieZo op grond van de wet verplicht uw medisch dossier 15 jaar te bewaren of langer indien dit nodig is met het oog op de goede gezondheidszorg.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (zoals social media). Hiervoor gelden de privacyverklaring en cookieverklaring van deze partijen. Wij raden u aan deze te raadplegen. Wij hebben hier verder geen invloed op.  

Inzage, wijzigen, wissen/vernietiging van gegevens of beperking van de verwerking

U kunt contact opnemen met onze zorgadministratie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens, om bezwaar te maken tegen (verdere) verwerking, voor het intrekken van toestemming of als u wilt dat wij uw gegevens overdragen aan uzelf of een nieuwe behandelaar / andere organisatie. Ook voor al uw andere vragen over uw gegevens kunt u bij de zorgadministratie terecht.

ZieZo stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de AVG. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Mocht ZieZo om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. U kunt dan contact opnemen met Maurice Stultiens, functionaris gegevensbescherming (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)  

Vuistregels voor ons handelen

De positie van de jeugdige, ouders of verzorgers

 1. Wij respecteren de rechten van de jeugdige, zijn * ouders of verzorgers.

Dit betekent dat wij de jeugdige en zijn* ouders of verzorgers in staat stellen om zich zelf een oordeel te vormen over de noodzaak om persoonsgegevens te verwerken of uit te wis- selen. Wij zijn transparant over de voorgenomen gegevensverwerking, leggen het waarom van de noodzaak tot gegevensverwerking- en -uitwisseling uit, informeren hen over hun rechten en stellen hen in staat deze uit te oefenen.

Uitgangspunt is dat wij geen gegevens verwerken als betrokkene(n) hier bezwaar tegen heeft (hebben). En wij vragen expliciet toestemming als wij persoonsgegevens willen vra- gen of verstrekken waarop een professionele geheimhoudingsverplichting rust.

Hier zijn uitzonderingen op mogelijk, maar alleen als er sprake is van een zwaarwegend belang of een wettelijke bepaling die het mogelijk maakt gegevens zonder toestemming te verwerken. In dergelijke situaties motiveren wij onze handelwijze en proberen wij deson- danks zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de geuite bezwaren.

 1. Wij praten mét de jeugdige, zijn* ouders of verzorgers. Wij praten niet over hen zonder hen.

Uitgangspunt is dat waar overleg tussen professionals over een jeugdige, zijn* ouders of verzorgers noodzakelijk is, dit gebeurt in het bijzijn van en met instemming van de betrok- kene(n).

Er zijn echter situaties denkbaar waarin dit niet kan. Dit vraagt dan om een zorgvuldi- ge afweging en moet altijd gemotiveerd worden. Betrokkenen worden in zulke situaties in principe altijd vooraf geïnformeerd. Alleen als dit niet anders kan, gebeurt dit achteraf.

3.Wij zien vertrouwelijkheid als een waarborg voor de toegankelijkheid van de hulp- en zorgverlening en als randvoorwaarde voor de kwaliteit ervan.
Dit betekent dat wij ons realiseren dat als deze garantie voor de jeugdige en zijn* ouders of verzorgers ontbreekt, dit hen ervan kan weerhouden om de benodigde hulp of zorg te zoeken en/of te aanvaarden, of om de informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor een kwalitatief goede jeugdzorg.

De professional en de samenwerking tussen professionals

 1. Wij vertrouwen elkaar in onze deskundigheid en professionaliteit.
  Dit betekent dat wij geen gegevens opvragen met als doel het deskundige oordeel van de ander nog een keer te controleren.
 2. Wij vragen nooit méér persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk.
  Dit betekent dat degene aan wie wij persoonsgegevens vragen, er altijd van op aan kan dat wij een bewuste en zorgvuldige afweging hebben gemaakt over de noodzaak hiervan voor onze eigen taak. Wij stellen ons daarbij altijd de vraag of het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben ook bereikt kan worden door minder, of helemaal geen persoonsgegevens te vragen. En wij zijn in staat om onze afweging te motiveren.

*Met ‘zijn’ kan ook ‘haar’ bedoeld worden.

 1. Wij zijn altijd transparant over met welk doel wij persoonsgegevens vragen.

Dit betekent dat we aan elkaar uitleggen met welk doel wij gegevens aan elkaar vragen. En dat de ander er op mag vertrouwen dat we de verstrekte gegevens vervolgens niet voor een geheel ander doel gaan gebruiken. Een voorbeeld: als wij gegevens hebben gevraagd voor het bepalen van toegang tot jeugdhulp, gaan we die niet gebruiken voor fraudebestrijding.

 1. Wij respecteren de positie en eigen verantwoordelijkheid van de professional aan wie wij vragen gegevens te verstrekken.

Dit betekent onder andere dat wij ons bewust zijn van de beperkingen voor de ander om gegevens te verstrekken. Beperkingen die voort kunnen vloeien uit bijvoorbeeld een profes- sionele geheimhoudingsverplichting, en de professionele ethiek en beroepscodes die voor de ander gelden.

8.Wij maken altijd een zorgvuldige afweging of het mogelijk is om gegevens te verstrekken in het belang van de jeugdige.
Dit betekent dat wij de vraag van de ander serieus in overweging nemen en voor ons toe- passelijke wetgeving, beroeps- en meldcodes ook actief gebruiken om tot een zorgvuldige afweging te komen om al dan niet te verstrekken. Het oplossen van de problematiek in het belang van de jeugdige en zijn ouders of verzorgers laten wij in belangrijke mate meewe- gen bij onze beslissing. Wij zijn in staat om onze afweging te motiveren.

 1. Wij hebben vertrouwen in de andere professional, dat deze de afweging om wel of geen gegevens te vragen of te verstrekken zorgvuldig heeft gemaakt.
  Dit betekent dat wij elkaar niet onder druk zetten. Zo nodig gaan we het gesprek aan om beter zicht te krijgen op doel en achtergrond van een vraag om gegevens, of de afweging om gegevens niet te verstrekken en zo tot mogelijk andere oplossingen te komen.
 2. Wij voelen ons verantwoordelijk om waar mogelijk bij te dragen aan oplos- singen voor de probleemsituatie van een jeugdige, zijn ouders of verzorgers, ook als bepaalde gegevensuitwisseling niet mogelijk is.
  Dit betekent dat in situaties waarin wij tot de conclusie komen dat persoonsgegevens niet kunnen worden verstrekt, bijvoorbeeld vanwege professionele geheimhoudingsverplich- tingen, wij bekijken of we op een andere manier kunnen bijdragen aan een oplossing voor de probleemsituaties van jeugdigen en hun ouders/verzorgers, of aan het voorkomen van escalatie van problemen.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. 

Deze Privacyverklaring is laatst gewijzigd op 08-08-2019.